معرفی مجلات مرتبط با آموزش بهداشت

فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

این مجله زیر نظر انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران می باشد. بصورت فصلنامه بوده و در حیطه های آموزش بهداشت، استراتژی های آموزش بهداشت، روانشناسی سلامت، سلامت عمومی، آموزش سلامت شخصی و قوانین و سیاست های سلامت مقالات را به زبان فارسی چاپ می نماید. مدیر مسئول آن جناب آقای دکتر محمد کمالی و سردبیر آن جناب آقای دکتر محمد حسین تقدیسی است. این مجله دارای رتبه علمی پژوهشی بوده و در پایگاه ISC نمایه می گردد. با کلیک نمودن بر عنوان مجله، می توانید وارد وبسایت مجله شوید. 97/11/7

 

Journal of Education and Health Promotion (JEHP

این مجله تحت حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و یک مجله بین رشته ای می باشد. به طور خاص، مجله متمرکز بر طیف گسترده ای از دانش مانند آموزش پزشکی، بهداشت عمومی، توانبخشی، پرستاری و مامایی، دندانپزشکی، جامعه شناسی پزشکی، آموزش و پرورش و روانشناسی بهداشت و همچنین شاخه های مختلف پزشکی است.

این مجله در پایگاه های زیر نمایه شده که مهمترین آن ها پاپمد می باشد و به زبان انگلیسی می باشد.97/11/7

Baidu Scholar, CNKI (China National Knowledge Infrastructure), EBSCO Publishing’s Electronic Databases, Ex Libris – Primo Central, Google Scholar, Hinari, Infotrieve, National Science Library, ProQuest, TdNet, Wanfang Data

The journal is indexed with, or included in, the following:

DOAJ, Index Copernicus, PubMed Central