فایل های صوتی آموزشی

فایل صوتی طراحی منظم آموزشی

 

فایل صوتی اهداف کلی، اختصاصی و رفتاری در تدوین برنامه های آموزشی

 

فایل صوتی فرایند ارتباط، اجزای آن و پارازیت ارتباطی

 

 

فایل صوتی متغیرهای مخدوشگر و راهکارهای کنترل آن