دروس ترم جاری دانشجویان علوم پزشکی

درس بهداشت مدارس

بارگذاری فایل

 

دروس ترم های گذشته دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

نام درس

طرح درس

پویایی گروه

طرح درس

آموزش بهداشت مدارس و ارتقای سلامت

طرح درس

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (1)

طرح درس

سیستم های اطلاع رسانی بهداشتی

طرح درس

روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

طرح درس

کاربرد کامپیوتر در تجریه و تحلیل داده های بهداشتی

طرح درس

مبانی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

طرح درس

روش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

طرح درس

 

 

 

دروس ترم های گذشته دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی

نام درس

طرح درس

روش تحقیق در علوم بهداشتی

طرح درس

بهداشت دانش آموزان و مدارس

طرح درس

برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر

طرح درس

برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیرواگیر

طرح درس

تکنولوژی آموزشی

طرح درس

آموزش بهداشت و ارتباطات

طرح درس

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی

طرح درس

 

دروس ترم جاری ( بهمن 97-98) دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

نام درس طرح درس

بارگذاری فایل

فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (1)

طرح درس

بارگذاری فایل

نرم افزارهای تحلیل داده های سلامت

طرح درس

بارگذاری فایل

 

 

دروس ترم جاری ( بهمن 97-98) دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی

نام درس

طرح درس

بارگذاری فایل

آموزش بهداشت و ارتباطات

طرح درس

بارگذاری فایل

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی

طرح درس

بارگذاری فایل

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی

طرح درس

بارگذاری فایل